10666092_262035287318642_2815832106661421191_n

รถกอล์ฟ ไม่สามารถขับบนถนนสาธารณะได้ รู้หรือไม่

หลายคนมักจะเกิดคำถามที่ว่า รถกอล์ฟ นอกจากขับที่สนาม หรือในสถานที่ต่างๆที่มีบริเวณที่กว้าง แล้วสามารถขับบนท้องถนนได้หรือไม่

คำตออบคือ ไม่ได้เนื่องจากตาม พ.ร.บ. รถยนต์ อนุญาตให้รถที่มีการจดทะเบียนเท่านั้น และรถกอล์ฟนั้นถือว่ารถที่สามารถจดทะเบียนได้ จึงสรุปได้ว่ารถกอล์ฟสามารถใช้งานได้เพียงสนาม หรือในพื้นที่ หรือสถานที่เท่านั้น ไม่สามารถนำรถกอล์ฟมาวิ่งบนถนนสาธารณะได้

ซึ่งหากคุณขับรถอล์ฟบนถนนสาธารณะ เจ้าหน้าที่จะสามารถปรับคุณได้ และมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เนื่องจากรถกอล์ฟนั้นไม่สามารถทำความเร็วเท่ากับรถยนต์ทั่วไปได้ ทำให้กีดขว้างทางจารจรได้

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>